โปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
   
   
ปัจจุบันมีหุ้นสะสม (บาท)
ถือหุ้นเดือนละ (บาท)
อัตราเงินปันผล (%)
นำเงินปันผลมาซื้อเป็นหุ้น ปีละ (%)
ส่งค่าหุ้นเพิ่มทุกปี เดือนละ (บาท)
ระยะเวลาการสะสมหุ้น (ปี)
 

 

พัฒนาโดย
จิรนันท์ คำซอน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
พฤษภาคม 2561