ตัวอย่างการคำนวณ

ปัจจุบันมีหุ้นสะสมอยู่ 100,000 บาท ต้องการทราบว่าหากสะสมหุ้นกับสหกรณ์ฯ อีก 10 ปี จะมีหุ้นสหกรณ์ฯ รวมเป็นเงินเท่าไหร่

1. ถือหุ้นเดือนละ 1,500 บาท
2. ส่งค่าหุ้นเพิ่มทุกปี เดือนละ 100 บาท
3. นำเงินปันผลกลับมาซื้อเป็นหุ้น ปีละ 50% ของเงินปันผลที่ได้รับ
4. สมมุติว่า อัตราเงินปันผลเท่ากับ ร้อยละ 6.65

ตัวอย่างหน้าจอคำนวณ

ตัวอย่างหน้าจอ เงินออมหุ้นเมื่อสะสมครบตามที่กำหนด