จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 - page 8

สหกรณ์
ออมทรั
พย์
มหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
จำกั
63 หมู่
4 ตำบลหนองหาร อำเภอสั
นทราย จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
50290 โทร. 0-5387-3000 ต่
อ 2003 - 2005
โทรสาร 0-5387-8077
E-mail :
โครงการ
สามสั
มพั
นธ์
ประจำปี
2560
เพื่
อเป็
นการส่
งเสริ
มให้
สมาชิ
กมี
ส่
วนร่
วมในธุ
รกิ
และแทนคำขอบคุ
ณจากสหกรณ์
ขอมอบของขวั
ญพิ
เศษ
สำหรั
บผู้
ไว้
วางใจใช้
บริ
การ ดั
งต่
อไปนี้
สมั
ครเป็
นสมาชิ
ก หรื
อผู้
สมั
ครใช้
บริ
การ
เปิ
ดบั
ญชี
เงิ
นฝากก้
อนใหม่
ตั้
งแต่
500,000 บาท
และคงไว้
ในบั
ญชี
อย่
างน้
อย 6 เดื
อน
สำหรั
บผู้
ร่
วมโครงการ
100 คนแรก
รั
บของที่
ระลึ
ร่
ม Maejo Co-op
ฟรี
ยื่
นกู้
ทุ
กประเภทและได้
รั
บเงิ
นตั้
งแต่
300,000 บาท
พิ
เศษสุ
ดๆ
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook