จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 - page 7

ปี
ที่
๔ ฉบั
บที่
๒ (พฤษภาคม – สิ
งหาคม ๒๕๖๐)
7
เชิ
ญชวนสมาชิ
กใช้
ระบบ
Maejo Co-op
E-Manage
แนะนำสถานะต่
าง ๆ เมื่
อคลิ
กเมนู
สถานะการยื่
นกู้
* พิ
มพ์
ใบเสร็
จย้
อนหลั
ง 12 เดื
อน
* ตรวจสอบสถานะการยื่
นกู้
* ข้
อมู
ลทุ
นเรื
อนหุ้
* เงิ
นกู้
และหลั
กประกั
* เงิ
นฝาก
* ภาระค้
ำประกั
* ปั
นผล/เฉลี่
ยคื
น ย้
อนหลั
ง 3 ปี
เปิ
ดหน้
าเว็
บสหกรณ์
Login เข้
าสู่
ระบบ
ขอรหั
สผ่
านได้
ที่
สหกรณ์
หรื
อ โทร. 2004
คลิ
กเมนู
Maejo Co-op E-manage
คลิ
กพิ
มพ์
ใบเสร็
ตรวจสอบสถานะการยื่
นกู้
เงิ
นฝาก
ทุ
นเรื
อนหุ้
น เงิ
นกู้
ปั
นผล/เฉลี่
ยคื
ภาระค้
ำประกั
ออกจากระบบ เมื่
อไม่
ใช้
งาน
1
2
3
4
5
สถานะรั
บเอกสาร
หมายถึ
ง สหกรณ์
รั
บคำขอกู้
จากสมาชิ
กแล้
สถานะพิ
มพ์
สั
ญญา
หมายถึ
ง อยู่
ระหว่
างการพิ
มพ์
สั
ญญา
สถานะรอเซ็
นสั
ญญา
หมายถึ
ง สั
ญญาเสร็
จเรี
ยบร้
อยแล้
ว รอผู้
กู้
ผู้
ค้
ำประกั
น และพยาน มาลงชื่
สถานะรออนุ
มั
ติ
หมายถึ
ง ผู้
กู้
ผู้
ค้
ำ และพยาน ลงชื่
อครบทุ
กคน
สถานะอนุ
มั
ติ
/จ่
ายแล้
หมายถึ
ง คณะกรรมการเงิ
นกู้
อนุ
มั
ติ
และดำเนิ
นการโอนเงิ
นให้
สมาชิ
ที่
บ ี่
1,2,3,4,5,6 8
Powered by FlippingBook