จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 - page 6

6
จุุุ
ลสาร
สหกรณ์
ออมทรั
พย์
มหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
จำกั
สหกรณ์
จั
ดโครงการพบปะสมาชิ
กและบุ
คลากร มหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
-วิ
ทยาเขตแพร่
ฯ เมื่
อวั
นที่
5
กรกฎาคม 2560
ต้
อนรั
บคณะกรรมการตรวจประเมิ
นสหกรณ์
สี
ขาวด้
วยธรรมาภิ
บาล ครั้
งที่
1 จากสำนั
กงาน
สหกรณ์
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
เมื่
อวั
นที่
9 มิ
ถุ
นายน 2560
คณะกรรมการดำเนิ
นการและฝ่
ายจั
ดการ ศึ
กษาดู
งานสหกรณ์
ออมทรั
พย์
ครู
ลำปาง จำกั
เมื่
อวั
นที่
4 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการดำเนิ
นการและฝ่
ายจั
ดการ
ศึ
กษาดู
งานสหกรณ์
ออมทรั
พย์
สาธารณสุ
ลำปาง จำกั
ด เมื่
อวั
นที่
4 กรกฎาคม 2560
สหกรณ์
วางพวงหรี
รองศาสตราจารย์
ดร.วราภรณ์
ปั
ญญาวดี
เมื
อวั
นที
19 พฤษภาคม 2560
สหกรณ์
วางพวงหรี
ด นายอิ
นทร ศรี
ผสม
เมื
อวั
นที
4 พฤษภาคม 2560
1,2,3,4,5 7,8
Powered by FlippingBook