จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 - page 5

ปี
ที่
๔ ฉบั
บที่
๒ (พฤษภาคม – สิ
งหาคม ๒๕๖๐)
5
สหกรณ์
ต้
อนรั
บคณะกรรมการเงิ
นกู้
และแก้
ไขปั
ญหาหนี้
จากสหกรณ์
ออมทรั
พย์
สงขลานคริ
นทร์
จำกั
ด ใช้
การเข้
าศึ
กษาดู
งานสหกรณ์
เมื่
อวั
นที่
11 พฤษภาคม 2560
สหกรณ์
ต้
อนรั
บผู้
ตร วจกา รสมาคม
ฌาปนกิ
จสงเคราะห์
สมาชิ
กชุ
มนุ
มครู
ไทย เมื
อวั
นที
20 มิ
ถุ
นายน 2560
แสดงความยิ
นดี
ต่
อสหกรณ์
ออมทรั
พย์
มหาวิ
ทยาลั
ยเชี
ยงใหม่
จำกั
ด ได้
รั
บการประกาศ
ให้
เป็
นสหกรณ์
ออมทรั
พย์
คุ
ณภาพมาตรฐาน
จากชุ
มนุ
มสหกรณ์
ออมทรั
พย์
แห่
งประเทศไทย
จำกั
ด เมื่
อวั
นที่
25 พฤษภาคม 2560
แสดงความยิ
นดี
เนื่
องโอกาสเปิ
ดอาคาร
สำนั
กงานสหกรณ์
ออมทรั
พย์
สาธารณสุ
เชี
ยงใหม่
จำกั
ด เมื่
อวั
นที่
27 มิ
ถุ
นายน 2560
สหกรณ์
จั
ดสั
มนาเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การ “การบริ
หารงานสหกรณ์
สู่
ความเป็
นเลิ
ศ” ณ เดอะภาวนาเชี
ยงใหม่
รี
สอร์
ท เมื่
อวั
นที่
17-18 มิ
ถุ
นายน 2560
สหกรณ์
ร่
วมพิ
ธี
วางพวงมาลาคารวะอนุ
สาวรี
ย์
อำมาตย์
โทพระช่
วง
เกษตรศิ
ลปะการเนื่
องในวั
นคล้
ายวั
นสถาปนาโรงเรี
ยนเกษตรแม่
โจ้
เมื่
อวั
นที่
7 มิ
ถุ
นายน 2560
1,2,3,4 6,7,8
Powered by FlippingBook