จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 - page 4

4
จุุุ
ลสาร
สหกรณ์
ออมทรั
พย์
มหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
จำกั
โครงการเสวนาภาษาสหกรณ์
Co-op Lunch
Talk
“สหกรณ์
พบผู้
แทนหน่
วยงาน”
เมื่
อวั
นที่
28
มี
นาคม 2560
ผู้
แทนหน่
วยงานมอบของรางวั
ลจากที่
ประชุ
มใหญ่
ฯเพื่
อเป็
นการสมนาคุ
ณสมาชิ
กมหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
-วิ
ทยาเขตชุ
มพร
โครงการค่
าย-เยาวชนสหกรณ์
ประจำปี
2560
ณ สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ
และพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
พระตำหนั
กดาราภิ
รมย์
เมื
อวั
นที
30 เมษายน 2560
ผู
แทนหน่
วยงานมอบของรางวั
ลจากที
ประชุ
มใหญ่
เพื
อเป็
นการสมนาคุ
ณสมาชิ
กมหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
-
วิ
ทยาเขตแพร่
พิ
ธี
ดำหั
วสมาชิ
กอาวุ
โส เพื่
อเป็
นสิ
ริ
มงคลและร่
วม
สื
บสานวั
ฒนธรรมประเพณี
ที
ดี
งามในเทศกาลวั
นสงกรานต์
เมื่
อวั
นที่
25 เมษายน 2560
ประมวลภาพ
กิ
จกรรม
1,2,3 5,6,7,8
Powered by FlippingBook