จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 - page 3

ปี
ที่
๔ ฉบั
บที่
๒ (พฤษภาคม – สิ
งหาคม ๒๕๖๐)
3
จุ
ลสารฉบั
บที่
2 ของปี
2560 มหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
เราก็
เปลี่
ยนสถานะเป็
นมหาวิ
ทยาลั
ยในกำกั
บของรั
ฐ ตั้
งแต่
วั
นที่
5 พฤษภาคม 2560 เป็
นต้
นมา ทราบว่
ามี
ข้
าราชการ ลู
กจ้
าง เปลี่
ยนสถานะเป็
นพนั
กงานมหาวิ
ทยาลั
ย มากกว่
า 200 คน
ในจำนวนประมาณ300คนผลกระทบต่
อสหกรณ์
มี
เพี
ยงเล็
กน้
อยกล่
าวคื
อบุ
คคลเหล่
านี้
จะมี
รายได้
สู
งขึ้
นสามารถกู้
เงิ
ได้
วงเงิ
นมากขึ้
นเป็
นลำดั
บ แต่
เมื่
อเที
ยบกั
นทั้
งหมดก็
ไม่
มากนั
สิ่
งที่
ผมและที
มงานระมั
ดระวั
งอย่
างยิ่
ง คื
อ การกำกั
บดู
แลเงิ
นของสหกรณ์
ให้
มี
ความสมดุ
ล โดยเป็
นการลงทุ
ความเสี่
ยงต่
ำ ก่
อนเป็
นลำดั
บแรก ซึ่
งยากมากที่
จะทำให้
ผลตอบแทนสู
ง ขณะเดี
ยวกั
นการบริ
หารอื่
น ๆ เช่
นการใช้
Coop E-manage ตอนนี้
ก็
สมบู
รณ์
แล้
ว สมาชิ
กใช้
พิ
มพ์
ใบเสร็
จได้
ตลอด หรื
อดู
ความเคลื่
อนไหวเงิ
นฝาก หุ้
น เงิ
นกู้
ของ
ตนเองรวมถึ
งดู
สถานะปั
จจุ
บั
นของการยื่
นกู้
เงิ
นได้
ว่
าถึ
งขึ้
นตอนใดแล้
ว ปี
นี้
เราพยายามออกเยี่
ยมเยี
ยนสมาชิ
กทั้
ง แพร่
ชุ
มพร ให้
ทั่
วถึ
ง เพื่
อรั
บฟั
งเสี
ยงสะท้
อน กลั
บมาปรั
บปรุ
งการให้
บริ
การ และเก็
บเป็
นข้
อมู
ลพื้
นฐาน ซึ่
งผมมองว่
าในระยะ
3-5 ปี
เมื่
อ Fin Tech (Financial Technology) มี
บทบาทต่
อผู้
ใช้
บริ
การของสถาบั
นการเงิ
นอย่
างสำคั
ญ สหกรณ์
เรา
ต้
องวางแผนรองรั
บตรงนี้
ให้
ได้
ในที่
สุ
ดโลกใบนี้
จะไม่
มี
การใช้
เงิ
นสดอี
กต่
อไปซึ่
งเป็
นแนวโน้
มที่
ใกล้
เข้
ามาทุ
กที
สหกรณ์
เรา
ก็
ต้
องมองภาพนี้
ให้
ทะลุ
เพื่
อปรั
บวิ
สั
ยทั
ศน์
ในปี
ถั
ดไปให้
ทั
นสถานการณ์
โลกด้
วย
ในยุ
คนี้
มี
การเปลี่
ยนแปลงไปอย่
างรวดเร็
วที่
เห็
นชั
ดคื
อนวั
ตกรรมเทคโนโลยี
สมั
ยใหม่
ที่
ทำให้
ผู้
บริ
โภคสะดวกสบาย
มากขึ้
น ขณะที่
หลายท่
านก็
เริ่
มตามไม่
ทั
นแล้
ว การรั
บข่
าวสารต่
าง ๆ จึ
งเป็
นเรื่
องสำคั
ญมาก ขณะเดี
ยวกั
น สิ่
งที่
สหกรณ์
ไม่
อยากให้
ท่
านลื
ม คื
อ การดู
แลรั
กษาสุ
ขภาพของตนเอง ทั
งร่
างกาย และจิ
ตใจ สำหรั
บผู
ที
เกษี
ยณอายุ
ราชการในเดื
อนกั
นยายนนี
สหกรณ์
หวั
งว่
าท่
านจะวางแผนปรั
บการใช้
ชี
วิ
ตหลั
งเกษี
ยณอย่
างมี
ความสุ
ข โดยเราจะมี
สวั
สดิ
การต่
าง ๆ ให้
เช่
นกั
ซึ่
งจะแจ้
งมาอี
กครั้
งหนึ่
ง ขอให้
ท่
านมี
ความสุ
ขหลั
งใช้
ชี
วิ
ตในราชการตลอดไป
รองศาสตราจารย์
ดร.ประเสริ
ฐ จรรยาสุ
ภาพ
ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรั
พย์
มหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
จำกั
สารจากประธานกรรมการ
1,2 4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook