จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 - page 2

2
จุุุ
ลสาร
สหกรณ์
ออมทรั
พย์
มหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
จำกั
ข้
อมู
ลการดำเนิ
นงาน
สหกรณ์
ออมทรั
พย์
มหาวิ
ทยาลั
ยแม่
โจ้
จำกั
รายการ
31 ก.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
จำนวนสมาชิ
ก (ราย)
1,362
1,347
1,309
จำนวนผู้
สมั
ครใช้
บริ
การ (ราย)
64
67
55
1. สิ
นทรั
พย์
รวม
1,347.05
1,284.69
1,070.73
1.1 เงิ
นสดและเงิ
นฝากธนาคาร
17.45
21.05
30.24
1.2 เงิ
นฝากสหกรณ์
อื่
174.66
155.71
71.15
1.3 เงิ
นให้
กู้
แก่
สมาชิ
1,141.04
1,094.60
965.92
1.4 เงิ
นลงทุ
นระยะยาว
11.01
11.01
1.01
1.5 สิ
นทรั
พย์
อื่
2.89
2.32
2.41
2. หนี้
สิ
นรวม
894.83
858.84
713.02
2.1 เงิ
นรั
บฝากจากสมาชิ
889.14
855.59
710.07
2.2 หนี้
สิ
นอื่
5.69
3.25
2.95
3. ทุ
นของสหกรณ์
452.22
425.85
357.71
3.1 ทุ
นเรื
อนหุ้
383.64
351.39
296.45
3.2 ทุ
นสำรอง
37.25
29.92
23.41
3.3 ทุ
นสะสม
3.39
2.64
2.21
3.4 กำไรสุ
ทธิ
27.94
41.90
35.64
4. รายได้
47.51
73.73
63.62
4.1 ดอกเบี้
ยรั
47.00
73.27
63.15
4.2 ผลตอบแทนจากเงิ
นลงทุ
0.37
0.06
0.20
4.3 รายได้
อื่
น ๆ
0.14
0.40
0.27
5. ค่
าใช้
จ่
าย
19.57
31.83
27.98
5.1 ดอกเบี้
ยจ่
าย
16.15
26.35
22.85
5.2 ค่
าใช้
จ่
ายในการบริ
หารงาน
3.42
5.48
5.13
อั
ตราดอกเบี้
ยเงิ
นฝากและเงิ
นกู้
ประเภท
อั
ตราดอกเบี้
ยต่
อปี
เงิ
นกู้
สามั
ญ และฉุ
กเฉิ
6.75
เงิ
นกู้
สามั
ญเพื่
อการศึ
กษา กยศ.
และเพื่
อการท่
องเที่
ยว ฝึ
กอบรม
6.00
เงิ
นกู้
พิ
เศษเพื่
อการเคหะสงเคราะห์
(12 ปี
แรก) จากนั้
นเท่
ากั
บสามั
5.75
เงิ
นกู้
พิ
เศษเพื่
อซื้
อรถยนต์
(1 ปี
แรก) จากนั้
นเท่
ากั
บสามั
5.75
เงิ
นกู้
พิ
เศษเพื่
อความมั่
นคงของสมาชิ
6.75
ประเภท
อั
ตราดอกเบี้
ยต่
อปี
เงิ
นฝากออมทรั
พย์
1.75
เงิ
นฝากออมทรั
พย์
พิ
เศษ
3.00
เงิ
นฝากออมทรั
พย์
พิ
เศษ เงื่
อนไข 18 เดื
อน
3.50
เงิ
นฝากออมทรั
พย์
พิ
เศษเพื่
อพนั
กงาน
มหาวิ
ทยาลั
ย กรณี
เป็
นสมาชิ
กสหกรณ์
3.75
เงิ
นฝากออมทรั
พย์
พิ
เศษเพื่
อพนั
กงาน
มหาวิ
ทยาลั
ย กรณี
ไม่
เป็
นสมาชิ
กสหกรณ์
3.00
เงิ
นฝากสะสมทรั
พย์
36 งวด
4.00
เงิ
นฝากสะสมทรั
พย์
60 งวด
4.50
หน่
วย : ล้
านบาท
1 3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook